ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists)

20/03/2017
อ่าน : 570 ล่าสุด : 2017-02-03 15:07:48


      ด้วย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสำนักงานบริการการวิจัย จะจัดโครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Mercure Pattaya Ocean Resort  จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยโดยเฉพาะจากแหล่งทุนต่างประเทศ เช่น NIH และวิธีการทำวิจัยอย่างถุกต้องตามหลักจริยธรรม ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูง โครงการนี้ฝึกสอนโดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างประเทศ  เช่น National Institute of Health (NIH) ประเทศสหัรัฐอเมริกาและ Pasteur Institute ประเทศฝรั่งเศส และในหลักสูตร Human Ethics มีวิทยากรจาก Department of Bioethics, NIH เป็นผู้ฝึกสอน

การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดดังนี้ 

  • หลักสูตรที่ 1 เรื่อง Proposal Development and Manuscript Writing for Higher Impact Factor Journals วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
  • หลักสูตรที่ ๒ เรื่อง Advance Ethical Issue in Biomedical/ Clinical Research วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครสมัคร


03/02/2017 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น