ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์

02/02/2017
อ่าน : 1056 ล่าสุด : 2017-02-06 10:58:06


เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ได้เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๙ ตามที่ท่านได้เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของเคอร์คูมินและเทตราไอโดรเคอร์คูมินต่อภาวะหลอดเลือดทำงานผิดปกติและกลไกที่เกี่ยวข้องในภาวะความดันเลือดสูงจากสภาวะเครียดออกซิเดชัน”  ปรากฏว่าผลงานวิจัยของท่านได้รับ รางวัลระดับดี ซึ่งท่านได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ Event Hall 102 -104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

06/02/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น