ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2560 (รอบ 2)

01/03/2017
อ่าน : 1033 ล่าสุด : 2017-03-01 16:48:20


นักวิจัยที่มีความประสงค์ขอรับทุน โปรดจัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย (Full-Proposal) ผ่านระบบ Submit Online

ที่ http://mdresearch.kku.ac.th/submitinfo/proposal


01/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น