ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมส่งมอบงานของผู้บริหารฝ่ายวิจัย

16/12/2014
อ่าน : 1225 ล่าสุด : 2015-02-09 10:13:20


เมื่อวัน อังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยได้มีการจัดประชุมส่งมอบงานของผู้บริหารฝ่ายวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการส่งมอบงานระหว่างรองคณบดีฝ่ายวิจัยทั้งสองท่าน คือ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน และ ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์
     การประชุมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร เวลา 10.00 - 13.00 น. ซึ่งหลังจากการประชุมนั้น ได้มีการถ่ายรูปรวมผู้บริหารและบุคคลากรฝ่ายวิจัย และมีการเลี้ยงขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

17/12/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น