ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2560

14/03/2017
อ่าน : 452 ล่าสุด : 2017-03-14 15:05:55


ด้วยสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)ได้จัดให้มี “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์ (รางวัลสพสว. : IAD Award) ประจำปี 2560” ฝ่ายวิจัย ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าวโดยท่านที่สนใจสามารถจัดทำเอกสารตามรายการในแบบฟอร์ม สพสว. IAD 2รวม 10 รายการ รายการละ 12 ชุด และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.labanimals.net


14/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น