ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “Clinic & Pre clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 2

07/04/2017
อ่าน : 457 ล่าสุด : 2017-03-20 13:59:54


 ตามที่ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ “Clinic & Pre clinic Research Forum 2560” เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ระหว่างคลินิก และปรีคลินิก ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มาสร้างผลงานวิจัยร่วมกัน โดยได้จัดClinic & Pre clinic Research Forum 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น

              เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฝ่ายวิจัยฯ จึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุClinic & Pre clinic Research Forum 2560 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 11.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น1 โดยรูปแบบของการประชุม นักวิจัยผู้เข้าร่วม จะนำเสนอข้อมูลด้านการวิจัยที่ท่านเชี่ยวชาญ และสนใจ โดยนักวิจัยด้านคลินิกนำเสนอทางด้านโจทย์วิจัย และนักวิจัยด้านปรีคลินิกนำเสนอเทคนิคความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย ท่านละไม่เกิน 10 นาที ในรูปแบบ Powerpoint ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์แจ้งตอบ-กลับ การเข้าร่วม และหัวข้อนำเสนอ ทางอีเมล์ sirinsu@kku.ac.th หรือเบอร์ 67057 ภายในวันที่  เมษายน 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม และจัดลำดับการนำเสนอต่อไป


20/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น