ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23/03/2017
อ่าน : 520 ล่าสุด : 2017-03-27 13:53:24


     ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับประทานเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดสีเขียว ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการเรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailang 4.0 (Digital Libraries Towards Thailand 4.0)" โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


27/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น