ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 18

19/03/2017
อ่าน : 858 ล่าสุด : 2017-04-03 14:58:19


     เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2560 ฝ่ายวิจัยได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 18 ณโรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมด้านการวิจัยที่เข้าร่วมประกอบด้วย

  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การรายงาน KPI ฝ่ายวิจัยด้วยระบบ Management Information System” โดยศ.พญ.ผิวพรรณ  มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
  • การยื่นจดสิทธิบัตรและการร่วมใช้ผลิตภัณฑ์จาก The One” โดยทีมจาก SCG และ ผศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี
นอกจากนี้มีการประชุมกลุ่มย่อยด้านการวิจัย ในหัวข้อ
  • ติดตามการใช้ ของ 3 สถาบัน โดยรศ.ดร.วนิดา  แก่นอากาศ ผอ.สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้รับผิดชอบจาก 3 สถาบัน
  • Clinical Joint Research Project : โครงการการพัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการจัดเก็บชื้นเนื้อมะเร็งเต้านม โดยทีมพยาธิแพทย์และทีมศัลยแพทย์เต้านม จาก 3 สถาบัน


03/04/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น