ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “Clinic & Pre clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 3

15/05/2017
อ่าน : 674 ล่าสุด : 2017-04-20 14:21:42


    ขอเชิญนักวิจัย เข้าร่วมฟังบรรยาย Clinic& Pre clinic Research Forum 2560 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติและทุนวิจัยต่างประเทศ” โดย รศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา12.00-13.30 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1

    ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ ผู้สนใจเข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ ดังลิงค์ด้านล่างนี้ ภายในวันที 9 พฤษภาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมต่อไป

  • Link :http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/42
  • Email : sirinsu@kku.ac.th


15/05/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น