ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โปรแกรม KKU Scholar

01/05/2017
อ่าน : 583 ล่าสุด : 2017-05-01 13:08:56


    โปรแกรมKKUScholar ได้รับการจดลิขสิทธิ์เลขที่ ว1.6408 โดย รศ. วนิดาแก่นอากาศ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้สร้างสรรค์ ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ ซึ่งโปรแกรม KKU Scholar มีประสิทธิภาพรองรับฐานข้อมูลการตีพิมพ์ระดับสากล ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันใช้โปรแกรมที่ https://scholar.kku.ac.th/ ทั้งนี้นักวิจัยท่านใด ได้ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานตีพิมพ์และต้องการให้ฝ่ายวิจัยแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งข้อมูลมาทางอีเมล E-mail: koonch@kku.ac.thนางสาวกุลนาถ เชื้อทอง โทร.67057


01/05/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น