ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์น้ำเพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์

04/05/2017
อ่าน : 556 ล่าสุด : 2017-05-04 16:34:56


    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้จัดทำ “ร่างแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์น้ำเพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์” (เอกสารแนบ) ในการนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ผู้ที่สนใจ ชโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะและส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 หรืออีเมล admin@labanimals.net ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

    ข้อมูลความคิดเห็นของท่านที่ส่งมา สพสว.วช. นี้ จะได้นำมาพิจารณาปรับแก้ไขให้เหมาะสม และจะนำไปจัดทำประชาพิจารณ์ ในงานประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใข้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโวเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ต่อไป
 
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติ
โทร. 02-561-2445 ต่อ 623 โทรสาร. 02-5790355, 02-5610578
อีเมล. admin@labanimals.net


04/05/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น