ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ Research Forum - Clinic & Pre-clinic [2560] ครั้งที่ 3

15/05/2017
อ่าน : 701 ล่าสุด : 2017-05-16 14:32:48


        เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00-13.30 น. ณ อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัยได้จัดโครงการ Research Forum 2560 - Clinic & Pre clinic ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติและทุนวิจัยต่างประเทศ” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติ โดย ศ.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่ง ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้


16/05/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น