ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรมการใช้งานโปรแกรมเก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพเพื่องานวิจัย (Biobank)

23/05/2017
อ่าน : 844 ล่าสุด : 2017-05-24 10:41:52


        วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.45-15.00 น ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัยเปิดตัว Biobank โดย ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การอบรมการใช้งานโปรแกรมเก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพเพื่องานวิจัย (Biobank) โดยมี รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณพงศ์พัฒน์ กังก๋ง โปรแกรมเมอร์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณอรนุช แสนพูล นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ความรู้ในการใช้โปรแกรมช้อมูลชีวภาพเพื่องานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


24/05/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น