ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทุนอุดหนุนวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)

01/06/2017
อ่าน : 651 ล่าสุด : 2017-06-05 13:31:17


ทุนอุดหนุนวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan society for the Promotion of Science, JSPS) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้ง 2 ประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ

นักวิจัยท่านใดที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ในสาขา Social Science and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์) และ Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)  โปรดส่งใบสมัครที่ กองการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึง 6 กันยายน 2560 รายละเอียดพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏในสำเนาประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้และสามารถสือบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอทุนได้ลิ้งค์ด้านล่าง

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


05/06/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น