ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


“เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดับนานาชาติ” (Research Instrument Expo 2017)

06/07/2017
อ่าน : 649 ล่าสุด : 2017-06-15 11:15:02


ฝ่ายวิจัยขอประชาสัมพันธ์ งาน “เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดับนานาชาติ” (ResearchInstrument Expo 2017) โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 - 7กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถตอบรับการเข้าร่วมงานผ่านแบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/jNbKt02kiJl3i7o22

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


15/06/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น