ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2560 (รอบ 3)

01/07/2017
อ่าน : 893 ล่าสุด : 2017-07-03 11:25:18


นักวิจัยที่มีความประสงค์ขอรับทุน โปรดจัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย (Full-Proposal) ผ่านระบบ Submit Online

ที่  http://mdresearch.kku.ac.th/submitinfo/proposal

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/07/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น