ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรม "มาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยอะไรบ้าง สาหรับบุคลากรและสอดคล้องกับห้องปฏิบัติการ"

02/06/2017
อ่าน : 995 ล่าสุด : 2017-07-13 10:27:22


    ฝ่ายวิจัย ได้จัดการอบรม KM ในหัวข้อ"มาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยอะไรบ้าง สาหรับบุคลากรและสอดคล้องกับห้องปฏิบัติการ" เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทย์ศาสตร์ โดยในการอบรมครั้งนี้ รศ.เนสินี ไชยเอีย หัวหน้าสำนักงานอาชีวอนามัย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรฝ่ายวิจัย

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


13/07/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น