ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย เปิดบ้านต้อนรับ BOI และ คณะผู้ผลิต บริษัทและเอกชน

23/08/2017
อ่าน : 902 ล่าสุด : 2017-08-23 16:22:07


     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.00 ฝ่ายวิจัย เปิดบ้านต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และคณะผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม (Subcontractor) เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ โดยมีเป้าหมายในการขยายอุตสหกรรมเครื่องการแพทย์ สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และมีกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางชีวการแพทย์ ณ อาคารเวชวิชชาคารและภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


23/08/2017 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น