ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การยื่นขอรับค่าสนับสนุนการตีพิม์

31/08/2017
อ่าน : 397 ล่าสุด : 2017-08-31 10:38:43


     ฝ่ายวิจัย ใคร่ขอประชาพันธ์ให้ทราบการยื่นขอรับค่าสนับสนุนการตีพิม์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 405/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2559 ข้อ 6.3 โดยผู้ยื่นขอรับการสนับสนุน สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งบทความ โดยการยื่นขอรับการสนับสนุนต้องยื่น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการตีพิมพ์


31/08/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น