ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar Economics

01/08/2017
อ่าน : 602 ล่าสุด : 2017-08-31 13:51:34


     ฝ่ายวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar Economics ซึ่งจะจัดงานขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัย รวมถึงร่วมรับฟังข้อเสนอเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

     ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย โทร. 081-6299772 หรือ E-mail : phumosu@gmail.com


31/08/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น