ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมวิชาการเครือข่ายเฝ้าระวังและศึกษาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทย

29/08/2017
อ่าน : 1300 ล่าสุด : 2017-09-01 10:08:34


     เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network – RUN) มหาวิทยาลัยมหิดล, หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์, บริษัทเบคตัน-ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทคิว ไบโอซายน์จำกัด ได้จัดการประชุมวิชาการ DRB-Thai by Run ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการประสานงานการประชุมวิชาการเครือข่ายเฝ้าระวังและศึกษาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไท ย (Drug-Resistant Bacteria in Thailand, DRB-Thai) โดยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network – RUN) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ในประเทศไทย และบทบาทสำคัญของการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงแนวทางสำหรับเวชปฏิบัติที่ เกี่ยวกับปัญหาเชื้อดื้อยา สำหรับแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์/บุคลากรห้องปฏิบัติการ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแล ผู้ป่วยและควบคุมโรคติดเชื้อดื้อยา พร้อมกับพัฒนางานวิจัยสำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ DRB-Thai อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแนวทางป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียดื้อยา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติไชย ฟักศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และเปิดการบรรยาย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง “แบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: จากงานวิจัยสู่งานประจำ” และวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ รศ.ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


01/09/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น