ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ ขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล

07/11/2017
อ่าน : 1061 ล่าสุด : 2017-11-08 15:22:14


     เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-11.30 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมปรึกษาหารือนักวิจัยพี่เลี้ยงตัวแทนจากภาควิชา (mentor) ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น2 โดยฝ่ายวิจัย มีแนวคิดที่จะจัดตั้ง “โครงการ ขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project)” โดยมีความร่วมมือกับ ฝ่ายสารสนเทศ หน่วยมะเร็ง ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภาควิชาคลินิก และปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการวิจัยให้ได้บทความต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ ในรูปแบบ retrospective study, review article, systematic review หรือ prospective study ในวารสารระดับนานาชาติ

     ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และชี้แจงรูปแบบแนวทางการดำเนินงานของโครงการ


08/11/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น