ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดทำ Work Process

06/01/2015
อ่าน : 523 ล่าสุด : 2015-02-09 00:01:58


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพทั้งสองท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรัตน์ เจียรณ์มงคล ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดทำ Work Process ของฝ่ายวิจัย
     ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.

06/01/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น