ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย เปิดรับสมัคร !! ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาโท

28/11/2017
อ่าน : 1076 ล่าสุด : 2017-11-28 15:14:38


         ด้วยฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ทาหน้าที่ผู้จัดการโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี

2. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาชีวสถิติ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้เป็นอย่างดี

3. สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, Internet และ Email ได้ดี

5. มีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ ออกแบบระบบการให้บริการ จัดการประชุม อบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้อง

6. มีทักษะความสามารถในการสื่อสารกับนักวิจัย

7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นได้

สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายวิจัย ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 21,000 บาท (รวมประกันสังคม)

เงื่อนไขการจ้าง

- การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 เดือน

- ระยะเวลาโครงการ อย่างน้อย 4 ปี (ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี)

การรับสมัคร

สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง

คุณอรอนงค์ โนนทิง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 หมู่ 16 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

อีเมล์: onanong@kku.ac.th

สอบถามรายละเอียดติดต่อ คุณอรอนงค์ โนนทิง โทร. 043-363-235

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

1. เอกสารใบสมัคร (กรุณากรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน)

2. สาเนาใบปริญญาบัตรหรือหลักฐานการรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยอาศัยอานาจของกฎหมายและแสดงว่าได้รับอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาสถาบันก่อนหรือภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จานวน 1 ชุด

3. สาเนาผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records)

4. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6. ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

7. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

8. หลักฐานในการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (สาหรับผู้ชาย)

กำหนดการคัดเลือก

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 รับสมัคร

4 มกราคม 2561แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

16 มกราคม 2561 สอบสัมภาษณ์ (เวลาและสถานที่จะแจ้งพร้อมกับการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

19 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน*

1 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มปฏิบัติงาน

*คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด ช่องทางประชาสัมพันธ์ http://mdresearch.kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


28/11/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น