ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญท่านผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

01/12/2017
อ่าน : 460 ล่าสุด : 2017-12-01 15:24:41


          วช.เชิญชวนท่านร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในสังกัดหน่วยงานของท่านตามหลักเกณฑ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในแต่ละเวทีข้างต้น โดย วช.ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วยของการเช่าพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดงสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้านำเสนอผลงานค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น และขอความกรุณาให้นักวิจัย นักประดิษฐ์เบิกจ่ายจากต้นสังกัด รายละเอียด อื่นๆ และแบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบท้าย

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


01/12/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น