ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด เพื่อขอรับรางวัล“นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” และ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

29/01/2018
อ่าน : 463 ล่าสุด : 2018-01-29 16:10:43


         ด้วยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชนูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” และ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจและเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาตร์ที่มีศักยภาพสูง อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต

         ในการนี้ ฝ่ายวิจัยจึงใคร่ขอเชิญท่านที่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด เพื่อขอรับรางวัล“นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” และ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 ให้จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มหมายเลข 3 หรือ 4 ซึ่งสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.promotion-scitec.or.th หรือตามเอกสารแนบ และส่งรายละเอียดการเสนอรายชื่อ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


29/01/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น