ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

14/02/2018
อ่าน : 583 ล่าสุด : 2018-02-14 10:33:21


เรียน  คณาจารย์ นักวิจัย และ ผู้เกี่ยวข้อง


มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจะพิจารณาอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัยตามความเหมาะสมของเนื้องานและผลงานที่ได้รับ รายละเอียดและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 102/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

          กองบริหารงานวิจัย ใคร่ขอความอนุเคราะห์คณะ/ หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด ไปยังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอได้ที่ https://ora.kku.ac.th) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. งามจิตร กุดจอมศรี โทรศัพท์มือถือ 081-5469228 โทรศัพท์ภายใน 42762 E-mail: ngamchaitku@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


14/02/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น