ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

14/02/2018
อ่าน : 615 ล่าสุด : 2018-02-14 10:44:33


เรียน คณะ หน่วยงาน       


          มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาของประเทศ

          กองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 100/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

          ในการนี้ กองบริหารงานวิจัย ใคร่ขอความอนุเคราะห์คณะ/ หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยยื่นใบสมัครขอรับทุนสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด ไปยังกองบริหารงานวิจัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอได้ที่ https://ora.kku.ac.th) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. งามจิตร   กุดจอมศรี โทรศัพท์มือถือ 081-5469228 โทรศัพท์ภายใน 42762 E-mail: ngamchaitku@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


14/02/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น