ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Droplet Digital PCR (ddPCR)

28/06/2018
อ่าน : 487 ล่าสุด : 2018-06-14 10:37:41


    ด้วย ศูนย์บริการและวิจัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด และ บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอ.พี. จำกัด จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Droplet Digital PCR (ddPCR) ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้สนใจในคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุขุมาล อุดม จ.บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ โทร. (ภายใน) 63253


14/06/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น