ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แอนแอโรบิคแบคทีเรีย (Anaerobic Bacteria)

23/07/2018
อ่าน : 704 ล่าสุด : 2018-06-14 10:43:25


    ด้วย ศูนย์บริการและวิจัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับบริษัท กิบไทย จำกัด จะจัดให้มี การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แอนแอโรบิคแบคทีเรีย (Anaerobic Bacteria) ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้สนใจในคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่คุณสุขุมาล อุดม จ.บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ โทร. (ภายใน) 63253


14/06/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น