ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ด่วน ! โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 (ถึง 30 มิถุนายน 2561)

25/06/2018
อ่าน : 408 ล่าสุด : 2018-06-25 13:50:23


    ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มละกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง ให้สร้างสรรผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ

     ในการนี้ สวทช. ขอเชิญส่งขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการดังกล่าว ภายใน 30 มิถุนายน 2561 สามารถดูรายละเอียดเกณฑ์การให้ทุน และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/

สำนักงานกลาง/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
โทรศัพท์ 026448150 ต่อ 81833 (คุณสุขฤทัย)
e-mail : chair@nstda.or.th


25/06/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น