ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3

01/07/2018
อ่าน : 315 ล่าสุด : 2018-07-03 10:48:30


    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3 (รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561) ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการผู้ใช้สัตว์ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้สถิติได้อย่างถูกต้องสำหรับงานด้ำนชีววิทยาและการแพทย์

     ในการนี้ วช. จึงขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการผู้ใช้สัตว์ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทำงวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหน่วยงานของท่านที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและกำรวำงแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” ที่จัดโดย สพสว.วช. ทุกรุ่นสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” โดยขอให้ส่งใบตอบรับ (สิ่งที่ส่งนำด้วย) ที่โทรสาร 025790388 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (รับจำกัดจำนวนรุ่นละ 55 คนเท่านั้น) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และ วช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับการอบรมฯ ที่ www.labanimals.net ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และ เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบราชการ เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้ว

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
งานส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์ (สข.)
โทร 025612445 ต่อ 624
E-mail : admin@labanimals.net


04/06/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น