ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รับข้อเสนอทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558

05/01/2015
อ่าน : 778 ล่าสุด : 2015-02-10 13:23:23


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนทุนวิจัยที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านเกษตรทั้งในเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย ทั้งนี้ในปี 2558 ได้กำหนดรับข้อเสนอโครงการวิจัยวิจัยในปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งสิ้น 10 กรอบการวิจัย ดังนี้

          1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านการประมง
          2. กรอบการวิจัยและพัฒนากุ้งทะเล
          3. กรอบการวิจัยและพัฒนาปลากะรัง
          4. กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์
          5. กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
          6. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร
          7. กรอบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก)
          8. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
          9. กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
          10. กรอบการขยายผลโครงการวิจัยจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน

ตั้งแต่ 5 มกราคม 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2558   รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


12/01/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น