ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

16/07/2018
อ่าน : 343 ล่าสุด : 2018-07-06 09:25:14


    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นใจว่านักวิจัยรุ่นใหม่สามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานที่มีมาตรฐานสูง และมีการตีพิมพ์วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้นักวิจัยมองเห็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้นำไปสุ่การแก้ไขปัญหาของประเทศให้สำเร็จและพัฒนาอย่างสมบูรณ์

    ในการนี้ สกอ. และ สกว. จึงเปิดรับสมัคร อาจารย์และนักวิจัย เพื่อเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์และส่ง concept paper มาทาง e-mail : trf.newresearchers@gmail.com ภายใน 13 กรกฎาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
e-mail : trf.newresearchers@gmail.com
tel. 097-2591646 หรือ 02-8808655


06/07/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น