ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

20/07/2018
อ่าน : 420 ล่าสุด : 2018-07-12 11:29:30


    ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้จัดทำกรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า พืชสวน/พืชไร่ สมุนไพรไทย สัตว์เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

    ทั้งนี้ สวก. ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย และเงื่อนไขต่างๆ ในการรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสซักถามผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ในส่วนภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

    ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก
    ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย
    ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

    ในการนี้ สวก. จึงใคร่ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุม และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยขอความอนุเคราะห์เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกรอบการวิจัยในแต่ละกลุ่มเรื่องและสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.arda.or.th/download_public62.php

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-579-7693
สำนักสนับสนุนงานวิจัย
โทรศัพท์ 02-579-7435 ต่อ 3204-3219
โทรสาร 02-579-7693

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


12/07/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น