ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

16/07/2018
อ่าน : 694 ล่าสุด : 2018-07-16 14:36:21


    ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มีความร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา อันจะสร้างคุณค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things ภายใต้การนำองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมบูรณาการผ่านกระบวนการวิจัย โดยเน้นการร่วมทุนวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาครัฐ อันจะก่อให้เกิดการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ หรือการใช้และพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ ผ่านระบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT ในรูปแบบ Application, Product, Service สำหรับ Smart City

    ในการนี้ สกว. จึงใคร่ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนา สตาร์ทอัพ และผู้ที่สนใจ ผลงาน “การพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT ในรูปแบบ Application, Product, Service สำหรับ Smart City ที่ให้บริการในรูปแบบ Digital Business ” เพื่อพิจารณาเข้ารับการสนับสนุนทุนวิจัย โดยมีงบประมาณวิจัยต่อเนื่องรวม 3 ปี ไม่เกิน 150 ล้านบาท และงบประมาณต่อปีรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท ภายใน 31 กรกฎาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล
โทรศัพท์ 09 2465 2265, 08 9234 1413
E-mail: trf.cat.fund@gmail.com

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


16/07/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น