ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การบังคับและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง ”

14/08/2018
อ่าน : 609 ล่าสุด : 2018-07-20 13:57:33


    ด้วย หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบังคับและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง ” เพื่อให้ทราบถึงระเบียบขั้นตอนปฏิบัติต่างๆในหน่วยสัตว์ทดลอง โดยกำหนดเป็นวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร เวลา08.30 – 16.00 น. นั้น

    หน่วยสัตว์ทดลอง จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ และเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ต้องการผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมฯ ไว้จำนวน 30 คน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและสถานที่ในการจัดอบรมให้เหมาะสม หน่วยสัตว์ทดลองจึงใคร่ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้สนใจเข้าอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่ใช้บริการของหน่วยสัตว์ทดลอง ที่ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์รวมทั้งห้องปฏิบัติการของหน่วยสัตว์ทดลอง ทั้งนี้ หน่วยสัตว์ทดลองจะไม่อนุญาตให้ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรที่ใช้บริการของหน่วยสัตว์ทดลองที่ไม่ได้ผ่านการอบรม ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการของหน่วยสัตว์ทดลองโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มจำนวน

หมายเหตุ : ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 **รับสมัคร 30 คนเท่านั้น**

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


20/07/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น