ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สำนักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 145 ทุน

12/01/2015
อ่าน : 873 ล่าสุด : 2015-02-09 13:51:21


สำนักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ระดับปริญญาโท
     ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 145 ทุน เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภาคเอกชน ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อเสนอโครงการและรายละเอียดของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการที่ http://www.rrimag.org/2015
     ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rrimag.org หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. : 0-2326-4424, 0-2329-8359 หรือ 0-2329-8362-3 ต่อ 167 หรือ 086-448-4026-7 โทรสาร : 0-2326-4424

12/01/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น