ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Patient electric mobile lifting

14/08/2018
อ่าน : 805 ล่าสุด : 2018-08-14 16:15:56


นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ผศ.อำนาจ กิจควรดี ร่วมกับ บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
สร้างผลงานนวัตกรรม “รถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย”

    ผศ.อำนาจ กิจควรดี สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด สร้างผลงานนวัตกรรม “รถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย” ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โครงการ Innovation Hub – Ageing Society: Start-up

    โดยโจทย์ของการสร้างผลงานนี้เกิดจาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 1100 เตียง ต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ป่วยสูงอายุจากเตียงหนึ่งไปสู่เตียงหนึ่ง รวมถึงย้ายจากเตียงไปยังรถเข็นเพื่อเปลี่ยนไปยังตึกต่างๆ ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ 4-5 คน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากเตียงหนึ่งไปสู่อีกเตียงหนึ่ง จำนวนการเคลื่อนย้ายในหนึ่งวันมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมากกว่า 400 ครั้ง ปัญหาที่พบนอกจากความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ยังมีผลต่อการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุระหว่างการเคลื่อนย้ายได้ จึงเกิดแนวคิด สร้างผลงานชิ้นนี้เพื่อลดระยะเวลา ลดการบาดเจ็บในการทำงานของบุคลากร ลดอัตรากำลัง ผู้ป่วยและผู้สูงอายุเกิดความปลอดภัยระหว่างเคลื่อนย้าย และสามารถผลิตเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใช้ในโรงพยาบาลได้

ทั้งนี้ผลงานอยู่ระหว่างการขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803000895 โดยมีบริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อนำไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป


14/08/2018 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น