ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โปรแกรมตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัย (PASS Speech Audiometry)

16/08/2018
อ่าน : 796 ล่าสุด : 2018-08-16 10:02:41


โปรแกรมตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัย (PASS Speech Audiometry)

    เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาโดยใช้เทคนิคการคัดกรองการได้ยินโดยการชี้ภาพที่สอดคล้องจากการฟังเสียงพูดภาษาไทย ซึ่งสามารถพัฒนาให้มีความถูกต้องแม่นยำเหมาะแก่คนไทย พร้อมทั้งยังสามารถทำงานบน platform อเนกประสงค์ราคาประหยัดที่มีการใช้งานอยู่แล้วอย่างกว้างขวางเช่น computer tablet นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฟังก์ชั่นการตรวจการได้ยินเพิ่มเติม เช่น การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงบริสุทธิ์ และระบบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขการได้ยินทางไกล (tele-consult) ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่หลากหลายแก่ผู้ต้องการนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้ในระบบบริการในไทย

    วิธีทดสอบ
อธิบายให้เด็กทราบก่อนว่าเด็กจะต้องชี้ภาพ เมื่อได้ยินเสียงพูด ผู้ตรวจจะทดสอบความเข้าใจของเด็กโดยพูดและให้เด็กชี้ภาพ จากนั้นเริ่มทดสอบที่หูขวา โดยโปรแกรมจะสุ่มเลือกชุดของภาพ และเลือกเสียงพูดมีความดังที่ดัง 40 เดซิเบลก่อน แล้วเปลี่ยนภาพชุดใหม่เมื่อทดสอบครบ 4 คำ จึงลดความดังของเสียงพูดจากโปรแกรมลงไปทีละ 10 เดซิเบล จนถึง 20 เดซิเบล จึงย้ายไปทดสอบที่หูอีกข้างหนึ่ง ถ้าตอบถูกอย่างน้อย 2 คำในแต่ละระดับความดังนั้นๆ จึงถือว่าผ่าน

    ผลงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


16/08/2018 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น