ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 และการยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

14/09/2018
อ่าน : 368 ล่าสุด : 2018-09-10 15:51:41


    ด้วยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 และการยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้นักวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนในปีงบประมาณ 2562 สามารถจัดทำสัญญารับทุนตามตัวชี้วัดที่ยื่นขอรับทุนผ่านระบบ NRMS รวมทั้งการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯในปีงบประมาณ 2563 ให้ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยและงบประมาณที่สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณกำหนดมากยิ่งขึ้น

    ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี โดยตอบรับการเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://goo.gl/cdGbRW


10/09/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น