ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation ประจำปี 2561

14/08/2018
อ่าน : 328 ล่าสุด : 2018-09-14 11:23:35


    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ภายใต้โครงการ Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation ประจำปี 2561

    เปิดรับข้อเสนอโครงการในกรอบวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
    1. Bioeconomy
    2. Infectious Diseases

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs2018
ภายในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 [12:00 (noon) CET/ 17:00 Jakarta time]

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.sea-eu-jfs.eu/call/2nd-joint-call-thematic-areas-bioeconomy-and-infectious-diseases

ติดต่อสอบถาม :
คุณเสาวนีย์ นามทะจันทร์ โทร.44567
e-mail : saowana@kku.ac.th


14/09/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น