ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

26/08/2018
อ่าน : 415 ล่าสุด : 2018-09-26 10:18:55


     ด้วยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2421/2561 เรื่องรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

     ในการนี้ ขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครทุนเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล จไนวน 1 แผ่น ผ่านต้นสังกัดไปยังผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 Download แบบฟอร์มได้ที่ https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=beginner_research

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


26/09/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น