ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


The Hitachi Global Foundation : Research Support Program for 2019

26/08/2018
อ่าน : 454 ล่าสุด : 2018-09-26 14:37:41


The Hitachi Global Foundation : Research Support Program for 2019

    เป็นทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยและอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาการทำวิจัยระหว่าง 6 เดือน ถึง 1 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยการแก้ปัญหาทางสังคมใน 3 ด้าน

    - Energy, Environment
    - Urban Development, Transportation
    - Healthcare

     ในการนี้ กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเชิญนักวิจัยและอาจารย์ส่งข้อเสนอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากมูลนิธิ โดยจัดส่งใบสมัครและเอกสารตามกำหนด (Applicant Eligibility, Research Areas และ Application documents to be submitted) ให้จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเสาวนีย์ นามทะจันทร์
โทร. 44561 หรือ อีเมล saowana@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


26/09/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น