ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม Labspec6 Multivariation สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค Raman spectroscopy"

08/11/2018
อ่าน : 477 ล่าสุด : 2018-10-22 09:30:5122/10/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น