ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


KKU SCHOLAR Privilege

13/11/2018
อ่าน : 485 ล่าสุด : 2018-11-13 15:12:16


KKU SCHOLAR Privilege
จัดโดยฝ่ายวิจัย และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มข

สิทธิพิเศษ: ขอ Full articleจากวารสารตีพิมพ์ที่ไม่มีการบอกรับในห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ได้ฟรีในงบประมาณ 10,000 บาท/ท่าน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

คุณสมบัติ:
นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ที่เข้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตีพิมพ์ของนักวิจัยใน scholar.kku.ac.th และแจ้งข้อมูลผลการตรวจสอบกลับมาที่ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 100 รายแรก

กติกา:
1. ดาวโหลดผลงานตีพิมพ์จาก kku.scholar.ac.th ดังนี้
  1.1 เข้าสู่เว็บไซต์ https://scholar.kku.ac.th/
  1.2 Log in โดยใช้ Username และ Password ของอีเมล์ kku.ac.th
  1.3 คลิกที่เมนู Researchersแล้วคลิกภาพตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์
  1.4 ค้นหาข้อมูลนักวิจัยโดยพิมพ์ชื่อนักวิจัยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ในช่องค้นหา (Search)
  1.5 คลิกดอกไม้สีส้ม-ขียว-แดง-น้ำเงิน (สีขึ้นกับจำนวนผลงานในแต่ละฐานข้อมูล) ด้านขวามือของชื่อนักวิจัย
  1.6 พบหน้าจอแสดงข้อมูล--•ชื่อนักวิจัย--•สังกัด--•H index --•ตารางแสดงรายชื่อผลงานตีพิมพ์ที่ตัดซ้ำ(Summary) จำนวนในแต่ละฐานข้อมูลSCOPUS/ PUBMED/ ISI /TCI
  1.7 คลิกปุ่ม Exportจะได้ไฟล์ข้อมูล Excel ที่มีชื่อ Title /Year/SCOPUS/PUBMED/ISI/TCI (ท่านไม่ต้องตรวจสอบฐาน TCI)

2. ตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ Excel ที่ได้ หากพบความผิดพลาด เช่น ผลงานซ้ำซ้อน ผลงานที่ไม่ใช่ของตนเอง หรืออื่นๆที่ไม่ถูกต้อง
ให้ไฮไลท์สีเหลืองพร้อมแนบข้อคิดเห็นลงในไฟล์
หมายเหตุ:กรณีที่สำนักพิมพ์แจ้งผลงานของนักวิจัยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ทางอีเมล์ แต่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลบางฐานข้อมูล เนื่องจากวารสารในฐานข้อมูลนั้นยังไม่ online หรือเป็นฉบับที่เป็น supplement ซึ่งไม่มีการ onlineนักวิจัยไม่ต้องแจ้งฝ่ายวิจัย เพราะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ ต้องรอจนกว่าฐานข้อมูลปล่อยข้อมูล online

3. ส่งไฟล์ดังกล่าวมาที่ คุณรัตนาภา อีเมล์ ratanapa@kku.ac.thเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

4. เมื่อแก้ไขแล้วคุณรัตนาภาจะแจ้งกลับนักวิจัยเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง และส่งแบบฟอร์มรับรองความถูกต้องของข้อมูลนักวิจัยจากโปรแกรม KKU Scholar เพื่อให้นักวิจัยลงนามส่งกลับมายังฝ่ายวิจัย

5. นักวิจัยที่ส่งแบบฟอร์มรับรองความถูกต้องของข้อมูลฯกลับมายังฝ่ายวิจัย100 ท่านแรกจะได้รับสิทธิพิเศษ

6. สิทธิพิเศษที่ได้รับ หมดเขตการใช้บริการรับ full article ฟรี วันที่ 30 เมษายน 2562

7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณรัตนาภา โทร.63235

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


13/11/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น