ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design thinking for product innovation

21/12/2018
อ่าน : 367 ล่าสุด : 2018-11-27 15:49:51


    ด้วย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรที่สนใจสร้างนวัตกรรม เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การสร้างไอเดีย พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ขึ้น
    จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design thinking for product innovation วิทยากรโดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5314 (3C) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มข. กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่สนใจสร้างผลงานนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์
สามารถลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code หรือผ่าน Link : http://bit.ly/นวัตกรรม

27/11/2018 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น