ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอขอรับการพิจารณา “รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติสารสิน ประจำปี 2561”

29/11/2018
อ่าน : 313 ล่าสุด : 2018-11-29 14:11:30


เรียน คณาจารย์เเละบุคลากรคณะเเพทยศาสตร์
    ฝ่ายวิจัย ใคร่ขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอขอรับการพิจารณา “รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติสารสิน (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปี 2561” ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3311/2561

    โดยนักวิจัยที่มีความประสงค์จะขอรับการพิจารณา กรุณาบันทึกข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของท่าน (ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน) ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งไปยัง กองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะขอรับรางวัล ในปี 2561 นักวิจัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤติกา แดงรัตน์ E-mail : ckriti@kku.ac.th โทร. 043-203177 หรือ 42128

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


29/11/2018 | รัตนาภา แก้วประดิษฐ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น