ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรม Research Tools and Techniques

28/11/2018
อ่าน : 480 ล่าสุด : 2018-11-29 14:28:05


หน่วยบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง Research Tools and Techniques ขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5314 อาคารเวชวิชชาคาร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้คณาจารย์ นักสารสนเทศ และนักระบาดวิทยา ได้นำเทคนิคและความรู้จากการอบรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยต่อไป โดยฝ่ายวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลจำนวนมากที่เก็บรวบรวมมานานหลายปีที่เรียกว่า Big Data แต่มีข้อจำกัดบางประการทำให้ข้อมูลที่มีอยู่มากยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นเพียงขุมเหมืองข้อมูล (data mining) จำเป็นต้องใช้กระบวนการด้านระเบียบวิธีวิจัยที่ทันสมัย ตั้งคำถามวิจัย ดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่มากรอง และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามวิจัย เพื่อส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น การมี Research Tools และเทคนิควิธีการที่เหมาะสมและทันสมัย จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


29/11/2018 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น