ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รับสมัครทุนโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพิ์ในวารสารสากล

30/10/2019
อ่าน : 299 ล่าสุด : 2018-12-12 09:58:29


แนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการ

อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 821/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากลมีแนวทางการพิจารณาดังนี้

1. ขุมเหมืองข้อมูล ต้องเป็นข้อมูลในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ หน่วยมะเร็ง หน่วยรังสีวินิจฉัย ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ หน่วยบริการภายใต้การกำกับของภาควิชาคลินิก ภาควิชาปรีคลินิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ลักษณะโครงการที่ยื่นขอทุนต้องมีลักษณะดังนี้

2.1 ต้องใช้ข้อมูลคลังขุมเหมืองที่ระบุไว้ในข้อที่ 1

2.2 เป็นโครงการวิจัยร่วมกันหลายภาควิชา/หน่วยงาน หรือภายในภาควิชา/หน่วยงาน เดียวกัน กรณีที่โครงการวิจัยนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของแหล่งอื่น

3. หัวหน้าโครงการ เป็นอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ กรณีที่ไม่ใช่อาจารย์สายผู้สอน ต้องมีอาจารย์สาย ผู้สอนเป็นผู้ร่วมโครงการ

4. หัวหน้าโครงการมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนรายละไม่เกิน 3 ทุนต่อปี โดยยื่นขอทุนได้ครั้งละ 1 โครงการ

5. การพิจารณาผู้ร่วมวิจัยเพิ่มเติม จะให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชาหรือผู้กำกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลนั้นๆ เป็นผู้พิจารณา ว่าเห็นควรให้เพิ่มชื่อนักวิจัยท่านใดหรือไม่

6. การดำเนินงานวิจัยของโครงการขุมเหมืองฯ ทุกโครงการ ต้องขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งหัวหน้าโครงการสามารถยื่นขอรับการพิจารณาทุนก่อนขอจริยธรรมได้ ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารรับรองจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิจัยในวันที่ทำสัญญารับทุน

7. ทุกโครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ในวารสารสากล

8. รายชื่อนักวิจัยพี่เลี้ยงที่แต่งตั้งในคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 344/2561 นั้นเป็นรายชื่อที่ได้จากการเสนอของหัวหน้าภาควิชาทางคลินิกแต่ละภาควิชา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยของบุคลากรในภาควิชาที่สอดคล้องกับโครงการขุมเหมืองเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล ซึ่งหัวหน้าโครงการสามารถเลือกนักวิจัยพี่เลี้ยงได้เอง และสามารถแจ้งรายชื่อเพื่อเพิ่มเติมคำสั่งรายชื่อนักวิจัยพี่เลี้ยงได้

9. เมื่อครบกำหนดตามสัญญารับทุน ต้องมีหลักฐานตอบรับการยื่นขอรับการตีพิมพ์บทนิพนธ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษจากวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง

10. สนับสนุนค่าดำเนินการวิจัยวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท งวดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 20,000 บาท เมื่อทำสัญญารับทุน และงวดที่ 2 จำนวน 20,000 บาท เมื่อมีผลงานตามข้อ 9

11. สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัยพี่เลี้ยงวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท เมื่อมีผลงานตามข้อ 9 โดยงดการสนับสนุนค่าตอบแทนในกรณีที่นักวิจัยพี่เลี้ยงมีชื่อเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์


12/12/2018 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น